AS TREV-2 Grupp isikuandmete töötlemise teave (kehtib alates 25.05.2018)

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“) artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

1. Millised andmed on isikuandmed ja millistel juhtudel AS TREV-2 Grupp (edaspidi „TREV-2“) töötleb isikuandmeid
1.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti
kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle
füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise
või sotsiaalse tunnuse põhjal.
1.2. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või
automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine,
lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel
avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
1.3. TREV-2 töötleb Teie isikuandmeid kui:
• külastate meie veebilehte;
• saadate meile kirja, mis sisaldab isikuandmeid;
• võtate ühendust meie infotelefoniga;
• kandideerite meile tööle ja/või praktikale;
• osalete meie poolt korraldatud küsitlustes ja/või uuringutes;
• isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
TREV-2 töötleb isikuandmeid kooskõlas Üldmäärusega lähtudes järgmistest põhimõtetest:
• isikuandmete töötlemisel tagatakse, et töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
• isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt;
• isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud;
• TREV-2 ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus;
• isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse;
• kaitseme TREV-2 kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja
juhusliku kaotamise ning hävimise ees.

3. Füüsilise isiku õigused
Kõikide isikuandmete osas, mida TREV-2 on Teie kohta kogunud, on Teil alljärgnevad õigused:
3.1. Õigus tutvuda oma isikuandmetega
Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui
töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist. Tutvumiseks peate esitama meile taotluse.
Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse
kas omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Me keeldume soovi täitmast, kui selle täitmine võib
kahjustada teise isiku õigusi. Keelduvast otsusest teavitame Teid esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.
3.2. Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta
Juhul kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise
eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid
säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.
3.3. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist
Teil on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist, kui need on vigased või mittetäielikud.
Selleks esitage meile kas omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus ning lisage sellele oma
taotlust põhjendavad tõendid.
3.4. Õigus esitada vastuväide
Teil on õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile kas
omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.
3.5. Õigus võtta andmetöötluseks antud nõusolek tagasi
Teil on õigus igal ajal võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
3.6. Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist või lõpetamist
Kui Teie isikuandmete töötlemiseks ei ole seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise
piiramist, lõpetamist või kustutamist. Selleks esitage meile kas omakäeliselt või digitaalselt
allkirjastatud põhjendatud taotlus. Me kustutame isikuandmed kui:
• füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku;
• isikuandmeid ei ole enam vaja kogutud eesmärgil;
• puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;
• isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
• on vaja täita juriidilist kohustust.
Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei
kustutata.

4. Veebilehe külastamine
4.1. TREV-2 veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad
ja säilitatavad andmed alljärgnevaga:
• kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga);
• kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
• külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta);
• infoga, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.
4.2. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika
tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid
säilitatakse 1 aasta.
4.3. Veebilehe kasutaja saab ise küpsiseid kustutada ning nende salvestamist muuta. Selleks tuleb
muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib aga piirata veebilehe
kasutusvõimalusi.

5. Isikuandmete töötlemise rikkumised
5.1. TREV-2 dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud,
mõju ja rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni
põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist välja
arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja
vabadustele.
5.2. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitame andmesubjekti.
5.3. Andmekaitse Inspektsioon võib hinnata, et andmesubjekti teavitamine ei ole vajalik.

6. Täiendav teave
6.1. Kui Teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
6.2. Kui Te leiate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse
Inspektsioonile.

See veebileht kasutab küpsiseid. Mõned neist aitavad kaasa veebisaidi funktsionaalsusele ning mõned koguvad informatsiooni lehekülje kasutamise kohta, aidates meil oma veebisaiti täiendada ning kasutajasõbralikumaks muuta. Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.