AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)
juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta
käesoleval aastal aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas
äriseadustiku §-ga 2991.

PÄEVAKORD

Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
3. Tagasikutsutud nõukogu liikme osas nõuete esitamisest loobumine
4. Audiitori valimine

NÕUKOGU ETTEPANEKUD JA OTSUSTE EELNÕUD

Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud ja juhatus
paneb hääletamisele järgmised otsused:

1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

1.2. Kasumi jaotamine
Aktsiaseltsi jaotamata kasum on kokku 14 927 520 eurot, sh 2019. a majandusaasta konsolideeritud
kasum 2 087 199 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta.
Aktsionäridele dividende ei maksta.

2. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

2.1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Kutsuda nõukogust tagasi Xavier Bernard Neuschwander.

2.2. Uue nõukogu liikme valimine
Valida nõukogu uueks liikmeks Jean-Pierre Paseri.

3. Tagasikutsutud nõukogu liikme osas nõuete esitamisest loobumine
Loobuda võimalikest nõuetest Xavier Bernard Neuschwander vastu seonduvalt tema tegevusega
Aktsiaseltsi nõukogu liikmena.

4. Audiitori valimine
Valida Aktsiaseltsi audiitoriks majandusaastateks 2020-2022 audiitorühing
AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale
lepingule.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Seoses koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse levikuga ja selle tõkestamiseks rakendatud
meetmetega, võetakse käesoleval aastal Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut
kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juunil 2020. a kell
23.59 Eesti aja järgi.

Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel
https://www.trev2.ee/.

Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad
hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/, kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 19.06.2020 kell 13.00 Eesti aja järgi,
saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Aktsiaseltsi
asukohta (Pärnu mnt 463, Tallinn 10916).

Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või
vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7
päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest.
Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt
äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud
seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad
dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a
Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja
volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva
registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole
registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema
kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab
olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava
dokumendi koopia.

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal
lisaks ka kirjalik volikiri.

Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume
edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide
koopiad skaneeritult e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kui juriidilise või füüsilise isiku
esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide
originaalid aadressile Pärnu mnt 463, Tallinn 10916.

Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega,
majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on
võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva
teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00 kuni 19.06.2020 kella 13.00 Eesti aja järgi.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne
korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva.
Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu
mnt 463, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.

Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kuni 15. juuni 2020. a kell 23.59 Eesti aja järgi.

Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel,
saates oma küsimused hiljemalt 19.06.2020 kell 13.00 Eesti aja järgi e-posti aadressile
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel
https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.

Üldkoosoleku otsuste eelnõud avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 28.05.2020. a.

AS TREV-2 Grupp juhatus

Hääletussedel

Aktsionäride otsuse eelnõu hääletussedel

AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Seotud artiklid Pressinurk

AS TREV-2 Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

24. August 2023

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)... Loe edasi

AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

07. Juuni 2023

ASi TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn) („Aktsiaselts“)... Loe edasi