AS TREV-2 Grupp eesmärk on oma tegevusega tõsta inimeste elukvaliteeti ja turvalisust. Lähtuvalt meie missioonist pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi, peame alati silmas jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Arvestame keskkonna ja ümbritseva sootsiumiga. Viime elu edasi, aga teeme seda nii, et ka tulevastel põlvkondadel oleks ressursse ja tahtmist sama teha.

Lähtume oma tegevuses vastutustundliku ettevõtluse printsiipidest, mis tähendab, et ettevõtte juhtimine ja igapäevategevus on kooskõlas loodus-, turukeskkonna ja kogukonna huvidega ning teiste ettevõtte jaoks oluliste sidusrühmadega – töötajad, kliendid, äripartnerid.

Arendame jätkusuutlikku ettevõtluskultuuri ja osaleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis. Meid on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi põhjal pronkstaseme kvaliteedimärgisega.

Oleme reguleerinud ettevõtte tegevused üldtunnustatud standarditega, mis tagavad töötajate heaolu, keskkonnasäästu ja teenuste kvaliteedi. Ettevõtte juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetele.

Järgime VINCI kontserni Manifesti jätkusuutlikkuse printsiipe, kus on sätestatud kõigi töötajate ühised väärtused nagu eetiline käitumine, võitlemine korruptsiooni vastu, inimõiguste eest seismine, töötervishoiu- ja tööohutuse tagamine ning tegelemine oluliste keskkonnateemadega.

Oleme edukas ehitusettevõte, meie eesmärk on oma juhtimissüsteemi toimimisega tagada teenuste kõrge kvaliteet vastavalt kliendi ootustele ning töötajate, omanike, koostööpartnerite ja ühiskonna rahulolu.

Hindame regulaarselt võimalikke riske, rakendame meetmeid riskide maandamiseks, teostame sisekontrolli ja vastavushindamist ning meie juhtkond ja kõik töötajad on orienteeritud juhtimissüsteemi pidevale parendamisele, eesmärkide täitmisele ja strateegia elluviimisele.

Kvaliteedipoliitika tegevussuunad
 • Tegutsemine, kontroll ja suunamine, tagamaks reguleerivate õigusaktide, eeskirjade, normide jmt järgimist ettevõtte tegevuses
 • Klientide vajaduste ja ootuste määratlemine
 • Tegevuste arendamine rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel
 • Püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalike materjalide, finants- ja muude ressursside kindlustamine
 • Kaasaegsete tehnoloogiate ja lahenduste pakkumine klientidele
 • Olemasolevate personaliressursside hindamine, nende koolitus ja motivatsioonisüsteemide kujundamine ning mõjutamine
 • Tulemuslikkuse jälgimine läbi tagasiside ning võimalike vigade ennetamine
Kontakt

Margit Asperk

Säästev ja heaperemehelik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on üks meie põhiväärtustest – meie eesmärk on 0 keskkonnaõnnetust. Sellegipoolest on selge, et ehitus on valdkond, mis paratamatult mõjutab väga olulisel määral keskkonna seisundit ja ohutust. Seetõttu peame olema eriti hoolikad ja püüdlikud, et vähendada oma mõju ja koormust keskkonnale. Tunnistame endale, et töö keskkonnaohutuse vallas on pidev ja jätkuv. Peame meeles pidama, et vaja on olla järjekindel ja aus, et saavutada õige tasakaalupunkt arengu, looduse ja inimese vahel.

Korraldame oma igapäevase tegevuse selliselt, et oleks võimalik järgida keskkonna jätkuva säästmise põhimõtteid, ära hoida keskkonna saastamist, vähendada tegevusega kaasnevat keskkonnajalajälge ning suurendada keskkonnaalast tulemuslikkust. Oleme püstitanud eesmärgiks vähendada aastaks 2030 oma tegevusega kaasnevat CO2 emissiooni 40%.

Keskkonnapoliitika tegevussuunad:
 • Seadusandluse ja muude ettevõtte tegevust reglementeerivate nõuete täitmine
 • Ettevõtte tegevusega kaasnevate keskkonnamõjude regulaarne hindamine ja kontrolli all hoidmine
 • Loodusressursside optimaalne kasutamine; vee- ja energia säästmine
 • Jäätmete tekke vähendamine ja jäätmete taaskasutuse suurendamine
 • Looduskeskkonna esialgse seisundi taastamine või korrastamine vastavalt kokkulepitule
 • Infovahetus ja vastastikuse arusaamise parandamine (koostööpartnerid, elanikud, kohalikud võimud jt võimalikud huvigrupid); kõigi poolte ootustega arvestamine
 • Ettevõttesiseste keskkonnaauditite läbiviimine
 • Keskkonda säästvate materjalide ja tehnoloogiate kasutamine
Kontakt

Villy Sudemäe

Töö- ja keskkonnaohutuse spetsialist

Villy.Sudemae@trev2.ee+372 503 5139

Oleme loonud ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning korraldame oma igapäevase tegevuse selliselt, et ennetada võimalikke ohuolukordi ja õnnetusi, kaasates kõiki töötajaid aruteludesse ja otsustusprotsessidesse – meie eesmärk on 0 tööõnnetust.

Järgime kõikides tegevustes tööohutust puudutavaid õigusakte ja muid kohalduvaid nõudeid. Meie jaoks on ettevõtte jätkusuutlikkuse eelduseks efektiivsus, asjatundlikkus ja ohutus ning meie usume, et kõiki õnnetusi on võimalik ära hoida.

Ohutu töötamine ei ole meie jaoks valik – see on kõikide töötajate kohus!

Tööohutuspoliitika tegevussuunad:
 • Identifitseerime ja haldame kõikide tegevuste riske regulaarselt, et leevendada nende negatiivset mõju
 • Registreerime kõik ohutust mõjutavad vahejuhtumid ja analüüsime neid põhjalikult
 • Viime läbi regulaarseid ohutusauditeid, et leida võimalikke parendusvõimalusi töötajate ja koostööpartnerite ohutuse kindlustamiseks
 • Varustame oma töötajad kvaliteetsete ja uuenduslike isikukaitsevahenditega
 • Ohutusalased arutelud on oluliseks osaks regulaarsetel koosolekutel ning kaasame neisse ka koostööpartnerid
Kontakt

Villy Sudemäe

Töö- ja keskkonnaohutuse spetsialist

Villy.Sudemae@trev2.ee+372 503 5139

Me kõik mõjutame oma tegevusega meid ümbritsevat ühiskonda. Iga tegevus või tegemata jätmine annab signaali kaaskondsetele. Vastutus ümbritseva keskkonna ja inimeste ees on meie äritegevuse lahutamatu osa. Saame jätkusuutliku ja eduka ettevõttena tegutseda ja areneda vaid nii, kui ka omalt poolt ümbritsevasse panustame.

Eduka ettevõttena tahame olla positiivseks eeskujuks. Üheks selliseks väljundiks oleme valinud osaluse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on liit, mis edendab jätkusuutlikku ettevõtlust Eesti ettevõtetes ja ühiskonnas. Esimese ehitusettevõttena liitus sellega AS TREV-2 Grupp. Meil on hea võimalus õppida foorumi teiste liikmete headest tavadest ja olla omas valdkonnas teerajaja jätkusuutliku ettevõtluse põhimõtete rakendamisel. Mitmed algatused on juba realiseerunud ja TREV-2 Grupp kasutab oma tegevuses jätkusuutlikku ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Rakenda Sinagi oma ettevõttes vastutustundliku ettevõtluse printsiipe ja astu ka Foorumi liikmeks.

Tallinna, Tartu ja Rapla kontorites on avatud kokku kolm lastetuba, mis mõeldud ettevõtte töötajate kooliealistele lastele. TegeLASTE toas on olemas arvutid õppetööde tegemiseks, video- ja lauamängud mõnusaks ajaveetmiseks ning raamatud ja joonistamisvahendid veelgi mõnusamaks äraolemiseks.

TegeLASTE tuba annab lastevanematele parema võimaluse töö- ja pereelu ühildamiseks.

Projekti toetab Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.